David Leet Golf Integritetspolicy

Sammanställning över vår behandling av dina personuppgifter som kund hos oss. 

1. Inledning

Vi på David Leet Golf AB, org.nr. 5563811255 värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av digital säkerhet. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till David Leet Golf AB. 

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) har tre syften:

 1. Att förklara hur vi använder den information som du delar med oss i samband med att du ingår avtal om köp av några av våra produkter,
 2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör - respektive inte gör - med den, och
 3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

All information som vi samlar in om dig har en koppling till försäljningen av våra produkter i butik och vi använder inte informationen till något annat.

David Leet Golf AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig inom ramen för Avtalet. Det innebär att det är David Leet Golf AB som bestämmer över behandlingen av dina personuppgifter. David Leet Golf AB kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag. Kontaktuppgifter till David Leet Golf AB finner du under punkten 9 nedan.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

I stora drag finns det två kategorier av information som vi samlar in: 

1) information som vi måste ha för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet bytesrätt, reklamation och garanti. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan därför tvingas att neka dig köpet, och 

2) information som vi kan använda för att hantera kundserviceärenden, utvärdera, utveckla och förbättra tjänsterna om du väljer att dela med dig av sådan information.

För en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge, se sammanställningen längst ner på denna sidan. 

3. När samlar vi in personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter:

 • För att kunna ta del av nyhetsbrev. För att kunna sätta upp på konto i vårt kassasystem.
 • När du kontaktar oss i supportärenden.
 • När du använder webbplatsen (nyhetsbrevsformulär i footern)

4. Hur delar vi informationen med andra företag?

Vi delar din information med ett antal samarbetspartners för att kunna ge dig de tjänster som krävs vid anmälan av intresse. Exempelvis får MailChimp vårt nyhetsbrevsverktyg som hanterar listor och utskick av nyhetsbrev. 

David Leet Golf AB använder sig av ett antal databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt. Vi ingår alltid avtal med dessa externa parter som lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifterna får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. På så sätt garanteras säkerheten samt sekretessen avseende dina personuppgifter. 

5. Överföring till andra länder

David Leet Golf AB för inte över dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES.

6. Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Bolaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

I. Få tillgång till dina personuppgifter 

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. 
 • Det innebär att du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.
 • Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

II. Kräva rättelse av dina personuppgifter
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

III. Kräva radering av dina personuppgifter

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. 
 • Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan och får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

IV. Kräva begränsning av behandling

 • Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • Bolaget kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Bolaget har lämnat ut dina personuppgifter till.

V. Kräva dataportabilitet
Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. 

VI. Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning och fullgörande av avtal
Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen. 

VII. Kräva att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring
Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring genom att skicka ett mail till oss på david@davidleetgolf.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Du kan alltid kontakta oss på david@davidleetgolf.se eller avregistrera dig från våra nyhetsbrev och dylika utskick. 

VIII. Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen

 • Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen, om du tycker att vi bryter mot Integritetspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag. 
 • Notera att Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten från och med 25 maj 2018.

7. Säkerhet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. David Leet Golf AB har därför infört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Det är viktigt för oss att informationen om våra kunder är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter. 

Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter som är av integritetskänslig karaktär, exempelvis personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar från det att vi upptäckte incidenten. 

8. Ändringar i Integritetspolicyn

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör väsentliga ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller sms till dig, eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till www.davidleetgolf.se. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant. 

Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen eller inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter i intressentregistret i enlighet med den nya versionen av Integritetspolicyn, kan du meddela oss så raderar vi dina personuppgifter inom 30 dagar från ditt meddelande. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling. 

9. Kontaktuppgifter

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvarig
David Leet Golf AB

Adress
Falsterbo Gk
Fyrvägen
239 40 Falsterbo

E-postadress
david@davidleetgolf.se

Telefonnummer
040-475252


Sammanställning över vår behandling av dina personuppgifter som kund hos oss

Personuppgifter Ändamål Behandling Laglig grund Lagringstid
• För- och efternamn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Betalningshistorik
• Betalningsinformation
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
• Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
För att kunna hantera din beställning/köp. • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
• Identifikation och ålderskontroll
• Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)
• Adresskontroll mot SPAR
• Hantering av reklamations- och garantiärenden
Avtalets fullgörande Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden
För- och efternamn
E-postadress
För att hantera kundsupportärenden • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller e-post) såsom frågor om våra produkter och/eller butiker
• Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)
Intresseavvägning Tills dess att ditt kundserviceärende har avslutats.
IP-adress (användning av cookies) • För övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster
• För att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter
• För att kunna rikta relevant marknadsföring till dig
Spara ner din IP-adress på en textfil som sparas på din webbläsare eller din enhet Intresseavvägning  
• För- och efternamn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Betalningshistorik
• Betalningsformation
• Din korrespondens med David Leet Golf
• Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål
För att kunna fullgöra David Leet Golfs rättsliga förpliktelser • Hantering för att uppfylla David Leet Golfs rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara). Rättslig förpliktelse Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.
• För- och efternamn
• E-post
• Köphistorik
• För att marknadsföra nya produkter som vi tror kan vara av intresse för dig (t.ex. nyhetsbrev)
• För att skicka erbjudanden
• För att göra dig uppmärksam om något nytt som berör vår butik
• Skapandet av ditt personliga erbjudande
• Anpassa våra nyheter om vår butik efter din köphistorik
Intresseavvägning